Header Image
​“พาณิชย์”กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนหัวจ่ายปั๊มน้ำมันใหม่ เหลือบวกลบไม่เกิน 0.5%
watermark

“พาณิชย์”ออกประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของมาตรวัด ปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง (ฉบับที่ 2) ปรับแก้ไขเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนหัวจ่ายปั๊มน้ำมันใหม่ 2 ส่วน ส่วนแรก ปรับตอนตรวจรับรอง ต่ออายุคำรับรอง เหลือ บวกลบ 0.3% จากบวกลบ 0.5% และในช่วงตรวจสอบ ปรับเหลือบวกลบ 0.5% จากเดิมบวกลบ 1% เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เติมน้ำมัน คาดบังคับใช้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้
         
ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์ เรื่องอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดหรือค่าความคลาดเคลื่อนของหัวจ่ายสถานีบริการน้ำมัน โดยให้ปรับลดค่าความคลาดเคลื่อนลง เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและเป็นธรรมกับประชาชนผู้รับบริการสถานีบริการน้ำมัน ตามที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการ ว่า กรมได้หารือและรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้นำผลที่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการชั่งตวงวัด ที่มีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกรรมการ โดยมีมติเห็นควรให้ปรับลดค่าความคลาดเคลื่อนหัวจ่ายปั้มน้ำมัน เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน
         
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับลดค่าความคลาดเคลื่อนของหัวจ่ายปั๊มน้ำมัน กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของมาตรวัด ปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง (ฉบับที่ 2) โดยปรับแก้หลักเกณฑ์ 2 ส่วน คือ ส่วนแรก การปรับลดค่าความคลาดเคลื่อนลง ในการตรวจสอบให้คำรับรองหัวจ่ายน้ำมันและการต่ออายุคำรับรอง จากไม่เกิน ±0.5% เป็นไม่เกิน ±0.3% และในการตรวจสอบระหว่างการใช้งาน จากไม่เกิน ±1% เป็นไม่เกิน ±0.5% และส่วนที่สอง การปรับอายุคำรับรอง จาก 2 ปี เป็น 1 ปี ซึ่งเป็นการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบให้มากขึ้น โอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนก็จะลดลงไปด้วย

“ขณะนี้ประกาศฉบับนี้ อยู่ในขั้นตอนการส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน โดยคาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายใน 1-2 สัปดาห์นี้”ร.ต.จักรากล่าว

นอกจากนี้ นายภูมิธรรม ยังได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งพาณิชย์จังหวัดและข้าราชการในสังกัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นกำลังเสริมอีกส่วนหนึ่งในการตรวจสอบหัวจ่ายสถานีบริการน้ำมัน นอกเหนือจากการตรวจสอบของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด จำนวน 32 แห่ง ในส่วนภูมิภาค

สำหรับผลการตรวจสอบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา (1 ม.ค.–ปัจจุบัน) มีการตรวจสอบหัวจ่ายสถานีบริการน้ำมันแล้ว 2,231 สถานี 34,907 หัวจ่าย พบว่า ถูกต้อง 2,217 สถานี 34,885 หัวจ่าย และพบว่าผิด 14 สถานี 22 หัวจ่าย แบ่งเป็น กรณีไม่มีคำรับรอง คำรับรองสิ้นอายุ 2 สถานี 8 หัวจ่าย และกรณีการจ่ายน้ำมันคลาดเคลื่อน 12 สถานี 14 หัวจ่าย แต่ในจำนวนที่คลาดเคลื่อนนี้ เป็นความคลาดเคลื่อนในฝั่งบวก หรือจ่ายน้ำมันเกิน 10 สถานี 12 หัวจ่าย และเป็นความคลาดเคลื่อนฝั่งลบ หรือจ่ายน้ำมันขาด 2 สถานี 2 หัวจ่าย ซึ่งได้มีการดำเนินคดีแล้ว

ส่วนบทลงโทษ กรณีการใช้หัวจ่ายน้ำมันที่ไม่มีคำรับรอง คำรับรองสิ้นอายุ และการจ่ายน้ำมันคลาดเคลื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการดัดแปลงหัวจ่ายน้ำมันหรือเครื่องชั่งตวงวัดใด ๆ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท โดยหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบเห็นการกระทำความผิด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569 หรือทางแอพลิเคชันไลน์ @MR.DIT


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,943