Header Image
โครงสร้างบุคลากร (สมุทรปราการ)
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นายเมตตา กรุณา

นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์
พาณิชย์จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรติดต่อ : 02 395 4269 Email : sp_ops@moc.go.th
 

นายเมตตา กรุณา

นางถนอมวงษ์ อ่อนละเอียด
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายพชระ สินธุรักษ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 

นายเมตตา กรุณา

นางสุดารัตน์ ฤกษ์สุขกาย
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

 

 

นายเมตตา กรุณา

นางจินตนา ตงคุณานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 

 นายเมตตา กรุณา
นางสาวชานิสา ดีเสือ

นักจัดการงานทั่วไป

 นายเมตตา กรุณา
นางสาววีรวรรณ ผ่องศรี

เจ้าหน้าที่ดัชนีเก็บข้อมูลอำเภอเมือง

นายเมตตา กรุณา
นายวรรณสิงห์ วิถีศาสตร์

เจ้าหน้าที่ดัชนีเก็บข้อมูลอำเภอบางบ่อ

 

นายภูริลาภ ตุลาพงศา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

 

       

นางสาวธีร์วสุภัคศ์ สิริอดุลย์วิทย์

เจ้าหน้าที่ประจุดแรกรับ

 

 

   

 

 นายเมตตา กรุณา
นายสมชาย บุญโก
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา
นายสุรศักดิ์ หมัดป้องตัว

พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา
นางสาวเฉลา วัฒนกูล
พนักงานทำความสะอาด

แฉล้ม เพ็งโฉม
นางสาวแฉล้ม เพ็งโฉม
พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
เบอร์โทรติดต่อ : 02 395 1688 Email : prakan@dit.go.th
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุจิตรา เจียมสกุล

หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา
นางสาวอรอุมา ศรสำเร็จ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา
นางสาวอมรรัตน์ ไชยภักดิ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นายเมตตา กรุณา
นายพรราชย์ แย้มพราย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นายเมตตา กรุณา
นายเวชสกล เฉลิมวัฒน์
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

   

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
เบอร์โทรติดต่อ : 02 395 1148 Email : sp_ops@moc.go.th

       

 


นางสาวบุศฬิน พรมรักษ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 

นายเมตตา กรุณา
นางสาวณัฐปภัสร์ ไปปอด
เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด
และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์

 

 
 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
เบอร์โทรติดต่อ : 02 395 1362 Email : samutprakan@dbd.go.th
 

 
นายปิยะพล อาษา
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 
นางสาวจิตติมา ดิลกวิลาศ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 
นายสุพัฒนา ขันธ์ถม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ


นางรัญชนา บุญประเสริฐ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 
นางสาวอารีจิต ศรีวิชัย
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 

 
       
นายเมตตา กรุณา
นางสาวสุกัญญา นวลศรี
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
 
นายเมตตา กรุณา
นางสาวจุฬารัตน์ แพเพ็ชร
นักวิชาการพาณิชย์
 
นายเมตตา กรุณา
นายจตุพล ขุนยงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเมตตา กรุณา
นางสาวพิจิกขณา สุขสมรูป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
       

นายเมตตา กรุณา
นางสาวกรองทอง ฉุยเนียม
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

นายเมตตา กรุณา 
นางสาวจารุนี สร้อยเงิน
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

นายเมตตา กรุณา 
นางสาวภาณิชา ฉายะบุตรธนกุล
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

นายเมตตา กรุณา 
นางสาวปวรัศมิ์ จันทร์ลอย 
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

       


นายจรุวัฒน์ แก่นโต
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์


นางสาวอมรรัตน์ บุญธรรมอินทร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวรัตนาภรณ์ ทับทิม
โครงการกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เงินค่าปรับ)


นางสาวเมธาวี ภู่แจ้ง
เจ้าหน้าที่กองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เงินค่าปรับ)

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,010