Header Image
"โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถานบันเกษตรกร"
watermark

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ดึงผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า-บริการ และแพลตฟอร์ม ลดราคาสินค้าและบริการ รวมกว่า 150,000 รายการ หนึ่งในหมวดสินค้าที่นำมาลดราคา คือ ปุ๋ย โดยแม้ในปีนี้ราคาปุ๋ยจะปรับลดลงมามากแล้วเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ราคาก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งเป็นไปตามภาวะราคาในตลาดโลก ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระต้นทุนลงส่วนหนึ่ง กรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ดำเนิน “โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร” ด้วยการเชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต/ผู้นำเข้ามาจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ผ่านสถาบันเกษตรกร โดยมีส่วนลดกระสอบละ 10-50 บาท โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2566

โรงงานผู้ผลิต/ผู้นำเข้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มี 26 ราย ลดราคาปุ๋ยทั้งหมด 64 สูตร 144 รายการอาทิ แม่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) แม่ปุ๋ยฟอสเฟต (18-46-0) แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม (0-0-60) ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ปุ๋ยสูตร 21-0-0 และปุ๋ยสูตร 15-15-15 เป็นต้น รวมปริมาณ 3.04 ล้านกระสอบ เกษตรกรสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสูตรปุ๋ย ยี่ห้อ และราคาส่วนลดในโครงการนี้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายใน (https://www.dit.go.th) และสามารถสั่งซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก เช่น สหกรณ์การเกษตร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้รวบรวมยอดการสั่งซื้อแจ้งไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์อำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด ในแต่ละพื้นที่ จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการประสานงานระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน และสมาคมปุ๋ยที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดจำหน่ายปุ๋ยให้ตามที่สั่งซื้อ ทั้งนี้ในเรื่องการขนส่งปุ๋ย กรมการค้าภายในได้ประสานสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ให้ช่วยให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก ตลอดจนจัดส่งปุ๋ยไปยังสถาบันเกษตรกรให้ในราคาพิเศษ กรณีที่ไม่สามารถจัดหารถบรรทุกไปรับปุ๋ยจากหน้าโรงงานได้เอง


1.1สมาคมการค้าปุ๋ยเเละธุรกิจการเกษตรไทย วันที่แผยแพร่ 18/10/2566 ดาวน์โหลด
1.2 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย วันที่แผยแพร่ 18/10/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,966