Header Image
เรียน เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน
watermark

เรียน เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
ตามที่ ศปท. ได้ขอความกรุณาท่านให้ประชาชน หรือผู้มารับบริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด 
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ตามลิ้งค์ที่ส่งมานี้ 
(ข้อมูลและเนื้อหาในการตอบ ศปท. ได้ส่งรายละเอียดไปให้ทางจังหวัดได้ทราบเบื้องต้น ท่านสามารถหาเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ได้ที่เวปไซต์ https://acoc.ops.moc.go.th

https://ethicsreport.ocsc.go.th/main/survey8/blank

(double arrow right) จังหวัดละ 5 ท่าน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 
เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ต่อไป 
ขอบคุณมากค่ะ หากมีข้อสงสัย โทร 6483 คุณเบิร์ด

วิธีการตอบ (quiet volume)
เลือกประเภทหน่วยงาน  ส่วนราชการ
สังกัด                      กระทรวงพาณิชย์
หน่วยรายงานข้อมูล    สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
หน่วยที่ใช้บริการ        .....................................
และตอบข้อมูลส่วนบุคคล
เสร็จแล้วกดบันทึก (floppy disk)

https://acoc.ops.moc.go.th/th/page/item/index/id/29
https://ethicsreport.ocsc.go.th/main/survey8/blank


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,001